Regulamin - Sklep KidsPlanet24.pl

Regulamin sklepu Kidsplanet24.pl

Regulamin sklepu internetowego określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Kidsplanet24sklep pod adresem internetowym www.sklep.kidsplanet24.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży konsumenckiej.

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep Kidsplanet24 - European Central Group Sp. z o.o. Ul. Malinowa 21 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000302363, NIP 5291799848, REGON 146261351.
 2. Klient – osoba dokonująca lub zamierzająca dokonać Rezerwacji lub złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub bez ukończenia 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych) i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski.
 3. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).
 4. Konsument – Klient, osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 6. Rezerwacja – umowa zawierana za pośrednictwem Internetu, w której Klient za pośrednictwem Sklepu dokonuje rezerwacji produktu, celem jego odbioru w Stałym Punkcie Odbioru, w którym zostanie dokonana właściwa umowa sprzedaży.
 7. Stały Punkt Odbioru – punkt należący do Sklepu Kidsplanet24, placówka Sklepu w Warszawie przy ul. Instalatorów 7c.
 8. Zamówienie – umowa sprzedaży na odległość zawierana z inicjatywy Klienta składającego ofertę.
 9. Cookies - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

II. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady działania Sklepu. Zakup towarów za pośrednictwem Sklepu oznacza akceptację regulaminu. Regulamin jest nieodłączną częścią zamówienia lub umów rezerwacji zawieranych za pośrednictwem Internetu pomiędzy Sklepem Kidsplanet24 a Klientem.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest European Central Group Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
 3. Sklep Kidsplanet24 za pośrednictwem Sklepu umożliwia dokonywanie umów zawieranych przez Internet: składanie Zamówienia bądź złożenie Rezerwacji.
 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie oraz zaakceptowanie regulaminu.
  Warunkami technicznymi niezbędnymi do przystąpienia do umów sprzedaży produktów na odległość jest posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej stronę Sklepu Internetowego oraz posiadania adresu mailowego.
 5. Wydanie towarów i/lub usług następuje po zapłacie należności za zamówiony towar.
 6. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że produkt zakupiony w Sklepie nie zostanie przesłany do Nabywcy poza granice Polski, a taka umowa będzie nieważna bez konieczności dalszego powiadamiania Kupującego o tym fakcie.
 7. Nazwy własne produktów, producentów i marek należą wyłącznie do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie dla celów informacyjnych.
  Zdjęcia, wizerunki wyrobów i specyfikacja produktu wraz z sugerowaną ceną zawarte w opisie (reklamie) produktu na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż informacje o produkcie zawarte na stronie Sklepu mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych właściwości produktu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W przypadku Rezerwacji towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w celu zakupu i odebrania towaru, umowa sprzedaży zostanie zawarta w Stałym Punkcie Odbioru. Dokonanie Rezerwacji towaru nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. W wyniku dokonania Rezerwacji Sprzedający zapewnia, iż towar będzie dostępny w Stałym Punkcie Odbioru przez okres 5 dni roboczych. Do momentu zawarcia umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania i Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
 9. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub importera na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych. Uprzejmie prosimy o weryfikację podmiotu odpowiedzialnego z tytułu gwarancji przed jej zgłoszeniem.
 10. Aby złożyć Zamówienie lub dokonać Rezerwacji poprzez stronę internetową www.kidsplanet24.pl należy podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia/dokonania Rezerwacji z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Sklep Kidsplanet24 oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Ceny towarów zawarte w opisie produktów Sklepu są wyrażone w złotych polskich. Ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  Ceny produktów nie zawierają ceny kosztów wysyłki zakupionych produktów. Cena kosztów wysyłki zależy od ciężaru, wielkości oraz ilości zakupionych towarów. Cena wysyłki zostanie przedstawiona Nabywcy przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia, jak również zostanie ona uwzględniona na wyliczeniach przedstawionych w treści korespondencji mailowej.
  Cena produktu jest wiążąca dla nabywcy w momencie złożenia przez niego Zamówienia /Rezerwacji poprzez stronę Sklepu.
  Złożenie zamówienia jest tożsame z przedstawieniem Sprzedawcy oferty przystąpienia do umowy kupna.
 12. Dowodem zakupu jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia/rezerwacji. Brak faktury VAT nie ogranicza Konsumentów w realizowaniu uprawnień wynikających z przepisów prawa, jednak w takim przypadku wymaga się aby klient przedstawił co najmniej otrzymany przy sprzedaży paragon zakupu produktu.
  Korespondencja mailowa dotycząca przebiegu transakcji są uznawane przez obie strony jako środki niewystarczające do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa. Wyłącznie korespondencja mailowa nie może stanowić dowodu finalizacji zakupu.

III. Oferta Sklepu, oferta promocyjna

 1. Sprzedawca oświadcza, a Nabywca przyjmuje do wiadomości, że ceny produktów podanych w opisie towarów mogą ulec zmianie. Zmiana ceny nie ma wpływu na już złożone zamówienia.
 2. Ilość oraz rodzaj towarów dostępnych w Sklepie jest zmienna w czasie i podlega stałej aktualizacji.
 3. Zasady sprzedaży promocyjnej określać będzie każdorazowo oddzielny regulamin sprzedaży promocyjnej, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że ilość towarów objętych promocjami jest ograniczona, a możliwość ich zakupu zależy od kolejności chronologicznej złożenia zamówienia.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca uzyska możliwość zapoznania się z finalną informacją o złożonym zamówieniu zawierającą wyliczenie produktów, ich cenę łączną oraz jednostkową zamawianych produktów, wartość upustów i promocji oraz cenę kosztów przesyłki.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas potrzeby do skompletowania zamówienia, przygotowania przesyłki lub dodatkowo jej nadaniu u kuriera. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności aby czas realizacji zamówienia zgodnie z powyżej wyszczególnionymi czynnościami, nie przekroczył 48 godzin od momentu:
  • złożenia Zamówienia (w przypadku przesyłek wysyłanych do Nabywcy za pobraniem);
  • od momentu zaksięgowania należności za złożone zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku opłacenia Zamówienia z góry.
  Do powyżej określonego terminu realizacji zamówienia u Sprzedawcy nie wliczają się soboty oraz niedziele, ani też inne dni ustawowo wolne od pracy. Realizacja zamówienia złożonego do godziny 12 jest realizowana w tym samym dniu.
 3. Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie powyższego terminu w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn od niego niezależnych. O każdorazowym opóźnieniu nadania przesyłki Sprzedawca postara się poinformować niezwłocznie Nabywcę.
 4. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu w zasobach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Nabywcę o tym fakcie. Nabywca posiada w takim przypadku prawo do zmiany w części lub odstąpienia od całości zamówienia.
 5. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia jedynie w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia/Rezerwacji. Zamówienie nie jest uznawane za wiążące w przypadku pominięcia przez Nabywcę wymaganych w formularzu zamówienia danych.

V. Koszt oraz sposób dostawy

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia. Przesyłka jest wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone.
 2. Koszt przesyłki obciąża Nabywcę. Nabywca jest informowany o kosztach przesyłki zgodnie z punktem IV.1.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w doborze kuriera i nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji zamówienia od momentu nadania przesyłki.
 4. Sprzedawca informuje, że na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.
 5. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest istotnym elementem oceny zasadności ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu lub brakujących sztuk.
 6. Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz obowiązującymi przepisami prawa w chwili odbioru przesyłki Klient jest zobowiązany w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności.
 7. Nabywca zobowiązany jest do weryfikacji stanu przesyłki podczas odbioru zamówienia w obecności pracownika firmy kurierskiej lub pracownika Sklepu w przypadku odbioru osobistego.
  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem Nabywca zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi celem sporządzenia protokołu reklamacyjnego przesyłki.
  W przypadku stwierdzenia przez Klienta zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Wysyłany przez nas towar jest fabrycznie nowy.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić poniesione przez Nabywcę koszty przesyłki po uprzednim rozpatrzeniu zgłoszenia zwrotu opartego na sporządzonym protokole reklamacyjnym. Zwrot kosztów przesyłki nie przysługuje Nabywcy w przypadku stwierdzenia braku zasadności zgłaszanych roszczeń.
  Nabywca posiada w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówienia, które uzna za wadliwe w terminie i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

VI. Sposób dokonywania płatności

 1. Nabywca posiada możliwość dokonania płatności za złożone przez siebie zamówienie za pośrednictwem:
  • Przelew na konto - wpłaty należy dokonać na numer konta podany na Zamówieniu/Rezerwacji.
   Numer powinien być widoczny po złożeniu Zamówienia/Rezerwacji jak również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia/rezerwacji do realizacji.
   Jeżeli numer konta nie wyświetla się lub został odrzucony przez Państwa bank prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługi Sklepu. Wpłaty można dokonać na ogólne konto:
   86 2490 0005 0000 4530 6067 2228 (Alior Bank SA)
   Uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie pracownika Sklepu o dokonaniu takiego przelewu drogą telefoniczną lub mailową.
  • Płatność za pobraniem – Wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki Kurierowi, który dostarczył zamówiony towar.
   Uprzejmie prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.
  • Płatność gotówką w Stałym Punkcie Odbioru (w przypadku dokonania Rezerwacji).
 2. W przypadku wariantu płatności z góry za pomocą przelewu bankowego złożone zamówienie jest uznawane za anulowane, jeżeli Nabywca nie dokona przelewu w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Sklep umożliwia poprzez złożenie Rezerwacji dokonanie zakupu i osobisty odbiór towaru w Punkcie odbioru w Warszawie przy ul. Instalatorów 7c.

VII. Rezygnacja z Rezerwacji i anulowanie Zamówienia

 1. W przypadku dokonania Rezerwacji, do momentu zawarcia umowy, na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania i Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
 2. Klient ma prawo anulować Zamówienie w każdym momencie przed zawarciem umowy sprzedaży. W celu odwołania Zamówienia Klient powinien powiadomić pracownika Sklepu o zaistniałym fakcie telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Złożenie Rezerwacji lub Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 1 dnia roboczego (po tym czasie wygasa) od momentu kliknięcia przycisku potwierdzającego finalizację umowy i jej warunków.
 4. Zaakceptowanie Zamówienia (oferty) przez Sprzedawcę oznacza, że umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do renegocjacji ceny produktów wchodzących w skład złożonego przez Nabywcę zamówienia w przypadku:
  • propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta. Podstawą kontroferty mogą być okoliczności nadzwyczajne lub niezależne od Sklepu Kidplanet24 takie jak np. brak towarów w magazynie lub u dostawców, itp. lub zaistnienie szczególnych okoliczności wskazanych w punkcie 5 lit. b).
  • wystąpienia na stronie Sklepu oczywistej omyłki pisarskiej lub błędu technicznego, które w oczywisty sposób mogły mieć wpływ na wystąpienie na stronie Sklepu niewłaściwej ceny produktów.
 6. W przypadku punktów 5. lit. a) i b) zmiana ceny musi podlegać również akceptacji ze strony Nabywcy. Celem uzyskania zgody Nabywcy Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Nabywcą za pośrednictwem przekazanych przez niego danych teleadresowych niezwłocznie. Odmowa ze strony Nabywcy, bądź brak odpowiedzi z jego strony w terminie 3 dni uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy oraz anulowania złożonego zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności, o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.

VIII. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia listem poleconym przed upływem terminu.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres wskazany 02-237 Warszawa ul. Instalatorów 7c. w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało uszkodzone w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 3. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 30 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, na podany przez Konsumenta numer konta bankowego.
 4. Zgodnie z ustawą wskazaną w pkt. 1 zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej.
 5. Zwracany sprzęt powinien być opakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu i chroniący przed ewentualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.

IX. Reklamacje

 1. Przez reklamacje rozumieć należy roszczenia wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy określone przepisami Kodeksu Cywilnego oraz – w zakresie sprzedaży konsumenckiej – przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176)
 2. Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży.
 3. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany towaru u Sprzedawcy na zasadach rękojmi sprzedaży w przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem lub w przypadku pozytywnie rozpatrzonego postępowania reklamacji przesyłki.
 4. Sprzedawca informuje, że reklamacji ani prawu do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII – Odstąpienie od umowy zawartej na odległość - nie podlegają: towar zużyty lub zniszczony w przypadku jego użytku niezgodnie z przeznaczeniem lub sposobem użytkowania, uszkodzony w wyniku działań Nabywcy powodujących uszkodzenia mechaniczne (np. obicie, otarcie, rozdarcie materiału), zużycia lub uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej konserwacji lub użytkowania.
 5. Koszt dostawy w przypadku reklamacji ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji Sklep Kidsplanet24 zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu kosztów dostawy.

X. Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte prawem gwarancji producenta produktu lub importera. Podstawą wszczęcia procedury gwarancyjnej jest dowód zakupu w postaci faktury VAT lub dołączanego do przesyłki paragonu.
 2. Sprzedawca nie pośredniczy w procesie rozwiązywania sporów gwarancyjnych pomiędzy Nabywcą a producentem produktu poza udostępnieniem Klientowi koniecznych materiałów na poświadczenie zakupu.
 3. Sklep Kidsplanet24 w określonych w kartach gwarancyjnych przypadkach może występować w charakterze gwaranta jako importer. Realizacja prawa gwarancji przez Sklep jest możliwa jedynie w przypadku otrzymania stosownej karty gwarancyjnej i według zasad w niej określonych.
 4. Gwarancje produktów sprzedawanych w sklepie są ograniczone do 1 roku od dnia zakupu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez Sklep Kidsplanet 24 wyłączne w celach zapewnienia dokonania Rezerwacji, realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) (w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości SMS, poczty elektronicznej) zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 2. Sklep Kidsplanet24 oświadcza, że nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych.
 3. Klient, dokonując Rezerwacji lub składając Zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w Rezerwacji lub Zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Klient oświadcza, iż wyraża zgodę aby dane osobowe konieczne dla celów realizacji umów mogły zostać przekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.
  Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia.
 4. Powierzone Sklepowi Kidsplanet24 dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego dotyczącego umów sprzedaży oraz umów sprzedaży konsumenckiej oraz sprzedaży na odległość wskazane w treści Regulaminu.